Your Language: Nederlands
Your Language:
Place your promotion here

You have no items in your shopping cart.

You have no items to compare.

BigBrig Algemene Leveringsvoorwaarden

 

1.0 Algemeen

1.1 BigBrig WorkWear, hierna te noemen BigBrig, is ingeschreven bij de K.v.K. Leiden nr. 28102278. B.T.W. nummer is NL8174.93.062.B01.

1.2 BigBrig is Totaalleverancier van BHV producten.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen die Bigbrig aan particulieren, bedrijven en instellingen doet. Een ieder die een bestelling bij BigBrig plaatst accepteert daarmee ook deze voorwaarden.

 

2.0 Prijzen

2.1 De verkoop prijzen welke op de websites van BigBrig zijn excl. 21% btw. BigBrig behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen, van de door BigBrig online gestelde prijs af te wijken en een afwijkende verkoopprijs vast te stellen.

2.2 Prijs wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

2.3 De bestelde producten zullen na betaling van het op de factuur vermelde factuurbedrag door BigBrig worden verzonden op de dag dat BigBrig de betaling voor 13:00 uur heeft ontvangen.

 

3.0 Bestellen en levering

3.1 Leveringen binnen Nederland en Belgie beneden € 300,- zijn Franco huis, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Leveringen worden gedaan via DHL.

3.3 Producten die BigBrig op voorraad heeft, worden uiterlijk binnen 2 werkdagen geleverd. Indien een product niet op voorraad is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

3.4 Leveringen kunnen er door onvoorziene omstandigheden langer over doen om de koper te bereiken. BigBrig is niet aansprakelijk voor eventuele schade, welke wordt geleden door een verlate levering.

3.5 BigBrig is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke is ontstaan tijdens de verzending.

 

4.0 Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling middels storting of overmaking op een door BigBrig aangewezen bank- of girorekening, binnen de termijn als op de factuur gesteld. De op bank- of girorekeningafschrift van BigBrig aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt

 

5.0 Rente en kosten

5.1 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de klant van rechtswege in verzuim en is BigBrig gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

5.2 Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de klant is klant, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan BigBrig verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente,door de klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 en zijn verschuldigd in ieder geval waarin BigBrig voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door de klant van de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

 

6.0 Afkoelingsperiode, niet goed geld terug (geldt uitsluitend voor webwinkel verkopen aan particulieren)

6 .1 Na ontvangst van het product heeft de klant een afkoelingsperiode van zeven dagen om zonder opgave van reden het product te retourneren. Daarbij draagt de klant zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht (zoals onder 6.2 bedoeld) beroep op de niet goed geld terug regeling. Retourzendingen moeten aangetekend gebeuren en kan uitsluitend naar: BigBrig, Schoolstraat 117, 2251 BG Voorschoten. BigBrig zal in geval van ontbinding, binnen veertien dagen na de ontvangstdatum het betaalde bedrag terugbetalen.

6.2 BigBrig betaald het volledige aankoop bedrag terug als binnen dertig dagen na levering blijkt, dat de producten niet goed zijn of niet overeenkomen met de bestelde producten. De consument kan BigBrig verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.

6.3 Alle retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen veertien dagen nadat de klant zijn klacht schriftelijk kenbaar heeft gemaakt en BigBrig het retour gezonden product heeft kunnen onderzoeken.

6.4 De klant is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het product, daarvan melding te doen bij BigBrig. De klant zal het ontvangen product direct na melding en voor eigen rekening retour zenden.

6.5 De klant is eigenaar van het product, zodra de desbetreffende rekening is voldaan. Als de klant in gebreke blijft met betalen, zullen er verdere stappen worden ondernomen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant. Ook incasso kosten zullen op de klant worden verhaald.

 

7.0 Reactietermijn

7.1 De klant kan een klacht over het ontvangen product uiterlijk dertig dagen na levering schriftelijk bij BigBrig kenbaar maken.

 

8 .0 Garantie en reparatie

8 .1 Voor alle producten geldt de garantie die door de desbetreffende fabrikant is vastgesteld. Deze garantie tast uw rechten, die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

8.2 Producten die binnen de garantieperiode defect raken zullen door de fabrikant kosteloos worden gerepareerd.

8.3 Producten die buiten de garantieperiode defect raken zullen door de fabrikant niet kosteloos worden gerepareerd.

8.4 Gemiddeld dient de klant rekening te houden met een reparatieperiode van drie tot vijf weken.

8.5 De garantie geldt niet indien:

- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de klant en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

- de klant en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;

- de klant niet, niet tijdig behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit.

 

9.0 KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door BigBrig serieus in behandeling worden genomen.

9.2 De klant dient een klacht schriftelijk (via brief, fax of mail) kenbaar te maken bij BigBrig.

9.3 BigBrig binnen 10 dagen de klacht trachten op te lossen. BigBrig zal de klant hierover schriftelijk berichten.

 

10.0 PRIVACY

10.1 BigBrig zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

10.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de klant is het door BigBrig kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant invult in het bestelformulier wanneer de klant een product bestelt of heeft besteld.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met BigBrig waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent de klant uitdrukkelijke toestemming aan BigBrig voor het doen van aan de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.5 Indien de klant geen prijs stelt op het door of namens BigBrig doen van aan de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen, kan de klant dit schriftelijk (via brief, fax of e-mail) aan BigBrig laten weten. BigBrig zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede de persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van BigBrig).

10.6 De klant kan haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief, fax of e-mail) verzoek hiertoe aan BigBrig te richten. BigBrig zal de klant dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij BigBrig aanwezige persoonsgegevens. Indien de klant van mening is, dat haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient de klant dit schriftelijk aan BigBrig te melden, waarbij de klant aangeeft dat haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien de klant wenst, dat haar persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft zij in haar bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. BigBrig zal in alle gevallen de instructies van de klant onmiddellijk opvolgen, tenzij BigBrig hiertoe niet in staat is. In dat geval zal BigBrig de betreffende persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen.

 

11 .0 Diversen

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met BigBrig is Nederlands Recht van toepassing.

11.2 BigBrig is niet aansprakelijk voor vertraging of beschadiging van de levering, die niet zijn toe te rekenen aan BigBrig.

11.3 Onder overmacht wordt verstaan; het onvoorzien niet of niet tijdig aanleveren van producten door leveranciers dan wel andere toeleveranciers van BigBrig, een algemeen tekort aan producten, benodigde zaken en diensten en algemene vervoersproblemen.

11.4 BigBrig behoudt zich het recht voor bovengenoemde voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.

 

Voorschoten, augustus 2011